Home » » Hưỡng dẫn chi tiết cách xử lý và hạch toán chi phí bánh trung thu biếu tặng nhân viên, khách hàng

Hưỡng dẫn chi tiết cách xử lý và hạch toán chi phí bánh trung thu biếu tặng nhân viên, khách hàng

Written By dao quan on Thứ Sáu, 13 tháng 10, 2017 | 03:02

I. Về Hoá đơn
•        Khi doanh nghiệp cho, biếu tặng bánh trung thu cho khách hàng, nhân viên phải xuất hóa đơn giá trị gia tăng. (theo quy định tại điều 3 Thông tư 26/2015/TT_BTC)
•        Các chứng từ doanh nghiệp cần có để được tính chi phí bánh trung thu biếu tặng nhân viên, khách hàng vào chi phí hợp lý:

+ Hoá đơn mua bánh
+ Hợp đồng và chứng từ thanh toán qua ngân  hàng
+ Hoá đơn đầu ra (Doanh nghiệp xuất)
+ Quyết định của công ty (Công đoàn) về quà trung thu cho nhân viên (nếu tặng nhân viên)
+ Danh sách nhân viên hoặc khách hàng được nhận có đầy đủ chữ ký xác nhận.
+ Quy chế tài chính, chi tiêu nội bộ… của doanh nghiệp.
Điều 3, Khoản 7 Thông tư 26/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Điều 16, Thông tư 39/2014/TT-BTCnhư sau:
“b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hoá luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất).”
Theo quy định trên, doanh nghiệp mua bánh trung thu tặng khách hàng và người lao động, khi  biếu tặng phải xuất hóa đơn giá trị gia tăng.
II. Về Thuế GTGT
Khoản 3, Điều 7, Thông tư 219/2013/TT-BTC  quy định giá tính thuế đối với hàng biếu tặng như sau:
“3. Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ (kể cả mua ngoài hoặc do cơ sở kinh doanh tự sản xuất) dùng để trao đổi, biếu, tặng, cho, trả thay lương, là giá tính thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh các hoạt động này.”
Khoản 5, Điều 14 Thông tư 219/2013/TT-BTC về nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT có quy định như sau:
“5. Thuế GTGT đầu vào của hàng hoá (kể cả hàng hoá mua ngoài hoặc hàng hoá do doanh nghiệp tự sản xuất) mà doanh nghiệp sử dụng để cho, biếu, tặng, khuyến mại, quảng cáo dưới các hình thức, phục vụ cho sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT thì được khấu trừ.”
Theo quy định trên:
Bánh trung thu dùng biếu tặng khách hàng, hoặc cho tặng nhân viên, được khấu trừ thuế đầu vào
Bánh trung thu dùng biếu tặng khách hàng chịu thuế GTGT đầu ra.
Giá tính thuế GTGT là giá tính thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh hoạt động cho, biếu tặng khách hàng
III. Về Thuế TNDN
3.1 Chi phí mua bánh trung thu tặng khách hàng.
Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC quy định các khoản chi được trừ  khi xác định thu nhập chịu thuế nếu đáp ứng các điều kiện sau:
“a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
b) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.
c) Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.”
Theo quy định trên, chi phí mua bánh trung thu tặng khách hàng là chi phí liên quan tới hoạt động kinh doanh. Nếu khoản chi này có đầy đủ hóa đơn, chứng từ, có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với những hóa đơn có tổng giá thanh toán từ 20 triệu đồng trở lên thì được tính vào chi phí được trừ
Lưu ý : Từ năm 2015, chi phí quảng cáo, tiếp thị, khánh tiết, cho, biếu, tặng hàng hóa dịch vụ…..không bị khống chế 15%
3.2 Chi phí mua bánh trung thu tặng nhân viên.
Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Điều 6, Thông tư 78/2014/TT-BTC quy định về những khoản chi được trừ như sau:
“– Khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động như: chi đám hiếu, hỷ của bản thân và gia đình người lao động; chi nghỉ mát, chi hỗ trợ điều trị; chi hỗ trợ bổ sung kiến thức học tập tại cơ sở đào tạo; chi hỗ trợ gia đình người lao động bị ảnh hưởng bởi thiên tai, địch họa, tai nạn, ốm đau; chi khen thưởng con của người lao động có thành tích tốt trong học tập; chi hỗ trợ chi phí đi lại ngày lễ, tết cho người lao động; chi bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tự nguyện khác cho người lao động (trừ khoản chi mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động hướng dẫn tại điểm 2.6, bảo hiểm hưu trí tự nguyện cho người lao động hướng dẫn tại điểm 2.11 Điều này) và những khoản chi có tính chất phúc lợi khác. Tổng số chi có tính chất phúc lợi nêu trên không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp.”
Theo quy định trên chi phí mua bánh trung thu cho nhân viên là một khoản chi có tính chất phúc lơi, được tính vào chi phí được trừ, nhưng tổng các khoản chi có tính chất phúc lợi của doanh nghiệp trong năm, không được quá 1 tháng lương bình quân thực tế thực hiện của doanh nghiệp.
Lưu ý : Nếu doanh nghiệp chứng minh chi phí này thuộc phúc lợi của doanh nghiệp cho nhân viên, thì không xuất hoá đơn và tính thuế GTGT đầu ra, mà chi phí mua bánh vẫn được tính vào chi phí được trừ
Xem thêm: Dịch vu kế toán thuế 
IV. Hướng dẫn cách Hạch toán
a. Bên cho:
Theo điều 14 Thông tư 219:
"5. Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa (kể cả hàng hóa mua ngoài hoặc hàng hóa do doanh nghiệp tự sản xuất) mà doanh nghiệp sử dụng để cho, biếu, tặng, khuyến mại, quảng cáo dưới các hình thức, phục vụ cho sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT thì được khấu trừ."
* Trường hợp sản phẩm, hàng hóa dùng để cho biếu tặng khách hàng bên ngoài doanh nghiệp, nếu mua về tặng ngay:
Nợ TK 641 (Nếu theo Thông tư 200)
Nợ TK 642 (Nếu theo Thông tư 133)
Nợ TK 133: Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)
       Có TK: 111, 112, 331:
       Có TK 3331:
* Trường hợp sản phẩm, hàng hóa dùng để cho biếu tặng khách hàng bên ngoài DN, nếu DN mua về nhập kho sau đó xuất cho biếu tặng:
- Khi mua hàng về để cho biếu tặng, các bạn hạch toán như mua hàng bình thường:
Nợ TK 152, 153, 156...
Nợ TK 1331: Thuế GTGT được khấu trừ.
          Có 111, 112, 331...
- Khi xuất cho biếu tặng:
Nợ TK 641, 642 - Chi phí bán hàng (chi phí SX sản phẩm, giá vốn hàng hoá)
         Có các TK 152, 153, 155, 156.
         Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp.
* Trường hợp sản phẩm, hàng hoá dùng để biếu, tặng cho cán bộ công nhân viên được trang trải bằng quỹ khen thưởng, phúc lợi:
Nợ TK 353 - Quỹ khen thưởng, phúc lợi (tổng giá thanh toán)
         Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
         Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (33311).
- Đồng thời ghi nhận giá vốn hàng bán đối với giá trị sản phẩm, hàng hoá, NVL dùng để biếu, tặng công nhân viên và người lao động:
Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán
         Có các TK 152, 153, 155, 156.
b. Bên nhận:
Nợ TK 156, 142, 642 ... (Tổng giá trị + Thuế GTGT), vì không được khấu trừ.
          Có TK 711
Tại sao BÊN NHẬN không được khấu trừ thuế GTGT của hàng được nhận biếu tặng?
Theo Khoản 10 Điều 1 Thông tư 26/2015/TT-BTC: Điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào:
"1. Có hóa đơn giá trị gia tăng hợp pháp của hàng hóa, dịch vụ mua vào hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Tài chính áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam.
2. Có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào (bao gồm cả hàng hóa nhập khẩu) từ hai mươi triệu đồng trở lên, trừ các trường hợp giá trị hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu từng lần có giá trị dưới hai mươi triệu đồng, hàng hóa, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn dưới hai mươi triệu đồng theo giá đã có thuế GTGT và trường hợp cơ sở kinh doanh nhập khẩu hàng hóa là quà biếu, quà tặng của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài."
Kết Luận:
- Vì bên nhận hàng cho biếu tặng không phải thanh toán (không có chứng từ thanh toán) nên không được khấu trừ thuế GTGT của hóa đơn hàng biếu tặng.
Chi tiết các bạn có thể xem tại Công văn 633/TCT-CS ngày 13/02/2015 của Tổng cục thuế gửi Cục Thuế thành phố Hải Phòng:
Căn cứ quy định nêu trên, Tổng cục Thuế thống nhất với ý kiến xử lý của Cục Thuế thành phố Hải Phòng tại công văn số 2015/CT-THNVDT ngày 27/10/2014. Riêng trường hợp doanh nghiệp nhận hàng hoá cho, biếu, tặng của doanh nghiệp trong nước: do không phải thanh toán tiền thuế GTGT nên doanh nghiệp chưa đáp ứng điều kiện kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo quy định tại Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC nêu trên.
Xem thêm: Dịch vụ báo cáo tài chính 
4.1. Mua bánh trung thu dùng để biếu, tặng cho khách hàng, hoặc nhân viên được tính vào chi phí sản xuất, kinh doanh:
4.1.1. Khi mua bánh trung thu ghi:
Nợ TK 641, 6421 – Chi phí mua bánh
Nợ TK 133- Thuế GTGT đầu vào
      Có các TK 111, 112, 131
4.1.2. Khi biếu tặng khách hàng, nhân viên phải xuất hoá đơn kê khai thuế GTGT đầu ra, ghi:
Nợ TK 642 – Chi phí quản lý
      Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp.
 Lưu ý :
Chỉ hạch toán thuế GTGT đầu ra vào chi phí, không hạch toán doanh thu
Nếu doanh nghiệp chứng minh chi phí này thuộc phúc lợi của doanh nghiệp cho nhân viên, thì không xuất hoá đơn và tính thuế GTGT đầu ra. Doanh nghiệp chỉ hạch toán bút toán a
Tết trung thu này các doanh nghiệp lưu ý việc mua bánh trung thu để biếu tặng khách hàng và nhân viên.
4.2 Chứng từ :
Để hạch toán quà tặng là bánh trung thu, kế toán cần có những chứng từ sau:
4.2.1. Bánh trung thu tặng khách hàng:
Chứng từ gồm:
Hoá đơn đầu vào mua bánh
Hợp đồng và chứng từ thanh toán qua ngân hàng ( nếu có)
Hoá đơn đầu ra ( xuất bánh biếu tặng)
4.2.2. Bánh trung thu tặng nhân viên
Hoá đơn mua bánh
Hợp đồng và chứng từ thanh toán qua ngân  hàng ( Nếu có)
Hoá đơn đầu ra ( nếu không có quy định tặng quà trung thu là  phúc lợi của doanh nghiệp trong các hồ sơ liên quan)
Tờ trình của công đoàn về quà trung thu cho nhân viên
Quy định trong quy chế tài chính, chi tiêu nội bộ… của doanh nghiệp
Để hiểu rõ vấn đề này, mời các bạn xem bài viết:
Quy định 2015 đối với hàng cho, biếu, tặng, trả thay lương người lao động
4.3. Áp dụng tặng bánh trung thu theo hình thức khuyến mại
Tuy nhiên, nếu doanh nghiệp muốn nhân dịp trung thu, thực hiện một đợt tri ân khách hàng, thì các bạn nên thực hiện như một đợt khuyến mại. Bạn cần xin phép sở công thương, để không phải chịu thuế GTGT đầu ra khi biếu tặng  bánh trung thu.
Để áp dụng thực hiện khuyến mại trong dịp trung thu này, mời các bạn nghiên cứu các hình thức khuyến mại để thực hiện và áp dụng cho phù hợp

Công ty dịch vụ kế toán Hà Nội Chuyên cung cấp các loại dịch vụ kế toán như : 
Hotline: Mr Quân 0974 975 029 – 0941 900 994 Hỗ trợ: 24/7
Share this article :

0 nhận xét:

Đăng nhận xét
 
Support : Your Link
Copyright © 2013. Dịch vụ kế toán uy tín chuyên nghiệp giá rẻ - All Rights Reserved
Share by BIT Templates | CaraGampang.Com
Proudly powered by Blogger